Weidegang:

Zolang er voldoende gras is lopen de paarden 'szomers dag en nacht buiten.Is er te weinig gras, worden ze 'snachts op stal gezet en bijgevoerd. In de winter lopen alle paarden een halve dag buiten op onze zandweide, behalve bij zeer extreme weersomstandigheden. Als het mogelijk is geven wij er de voorkeur aan om paarden niet alleen te weiden, maar het hangt van het sociale gedrag van het paard af wat kan en wat niet. Omdat de paarden op stal al direct contact met elkaar hebben is het mogelijk om daar al te kijken welke paarden elkaar liggen.

Het nadeel van alleen weiden is, behalve het gemis aan sociaal contact, ook dat het stuk weiland dat het paard beschikbaar heeft kleiner wordt. In een kudde wordt altijd een duidelijke rangorde bepaald. Hierdoor is er altijd enig risico van verwonding etc. Wij vinden het belangrijk dat eigenaren zich dat realiseren en er onderling goede afspraken over maken. Het meest gebruikelijke is om af te spreken dat ieder de (dierenarts)kosten voor zín eigen paard betaalt en dat men elkaar niet aansprakelijk stelt.

Tot nu toe is de schade beperkt gebleven tot een onschuldig krasje hier of daar, mede doordat we bij het wennen aan elkaar voorzichtig te werk gaan. Het wel of niet weiden in groepsverband blijft steeds een afweging tussen enerzijds het risico en anderzijds de natuurlijke behoeften (het leven in kuddeverband) van het paard. Het groepsgewijs weiden gaat altijd in overleg met de eigenaren.